BHSLOGO_PNG copy.png

EuroCamper

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДАННИТЕ:

В съответствие с задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002, от 11 юли, Услуги на информационното общество и електронната търговия, следните данни са отразени по -долу: компанията, която притежава bhstrailers.com е Brave Mustache LTD, с адрес за тези цели в София, ул. Генерал Гурко 27В, и имейл за връзка: bhstrailers@gmail.com

2. ПОТРЕБИТЕЛИ:

Достъпът и / или използването на този уеб сайт Brave Mustache LTD приписва условието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема от такъв достъп и / или използване изброените тук Общи условия за употреба. Гореспоменатите условия ще бъдат приложими независимо от Общите условия на договора, които в техния случай са задължителни.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА:

bhstrailers.com предоставя достъп до множество информация, услуги, програми или данни (по -долу „съдържанието“) в Интернет, принадлежащи на Brave Mustache LTD или нейните лицензодатели, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на портала. Тази отговорност се простира до регистрацията, необходима за достъп до определени услуги или съдържание. В този регистър ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за предоставянето на достоверна и законосъобразна информация. В резултат на тази регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи парола, за която той ще бъде отговорен, като се ангажира да я използва усърдно и поверително. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като услуги за чат, дискусионни форуми или групи за новини), които Brave Mustache LTD предлага чрез своя уебсайт и с оповестяващ, но не ограничителен характер, да не ги използва за (I) извършване на незаконни действия дейности, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред; (II) разпространяват съдържание или пропаганда от расистки, ксенофобски, порнографски-незаконен характер, застъпващи се за тероризъм или атакуващи правата на човека; (III) причиняване на щети на физическите и логическите системи на Brave Mustache LTD, неговите доставчици или трети страни, въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети; (IV) се опитват да получат достъп и, където е подходящо, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения. Brave Mustache LTD си запазва правото да оттегли всички коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на личността, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които се опитват срещу младежта или детството, реда или обществената безопасност, или че според него, не са подходящи за публикуване. Във всеки случай Brave Mustache LTD няма да носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие.

4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ:

Brave Mustache LTD самостоятелно или като правоприемник е собственик на всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост на своя уебсайт, както и на съдържащите се в него елементи (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове); търговски марки или лога, комбинации от цветове, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за работата му, достъп и използване и т.н.), собственост на Brave Mustache LTD или нейните лицензодатели. Всички права запазени. По силата на разпоредбите на членове 8 и 32.1, втора алинея, от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително начинът за тяхното предоставяне, на всички или на част от тях са изрично забранени. съдържанието на тази уеб страница, с търговски цели, във всякаква поддръжка и с всякакви технически средства, без разрешение от Brave Mustache LTD. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да зачита правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, собственост на Brave Mustache LTD. Ще можете да визуализирате елементите на портала и дори да ги отпечатате, да ги копирате и да ги съхранявате на твърдия диск на вашия компютър или на всеки друг физически носител, стига той да бъде единствено и изключително за ваша лична и лична употреба. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на всяко защитно устройство или система за сигурност, инсталирана на страниците на Brave Mustache LTD.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТТА:

Brave Mustache LTD във всеки случай не носи отговорност за щети от всякакъв вид, които могат да причинят, например: грешки или пропуски в съдържанието, липса на наличност на портала или предаване на вируси или злонамерени или вредни програми в съдържанието , въпреки че е приел